REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO
„FITPAPU ŁUKASZ PAWĘZKA JACEK KOZUB S.C.”

§ 1 WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.fitpapu.com (zwany dalej
„Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” ) jest firma FITPAPU Łukasz Pawęzka Jacek Kozub s.c. z siedzibą w Tychach, kod
43-100 przy ulicy Edukacji 48, NIP 6462938324, REGON 361880263, telefon: +48530920081, poczta
elektroniczna: biuro@fitpapu.com.

Regulamin cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą
elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za
pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta
i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2 DEFINICJE

1. Sprzedawca – firma FITPAU Łukasz Pawęzka Jacek Kozub s.c. z siedzibą w Tychach, kod 43-100, przy ulicy Edukacji 48, NIP 6462938324, REGON 361880263, telefon: +48 530 920 081, poczta elektroniczna: biuro@fitpapu.com. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.
2. Produkt, Dieta – Zestaw od 2 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności od 500 do 4000 kcal dostarczany do
klienta od poniedziałku do soboty (w zależności od zamówienia).
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fitpapu.com
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.
9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.
10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres,
Klient jest o tym informowany.
13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne danych osobowych. Dane, które są przetwarzane i cel ich przetwarzania to:

Dane
osobowe
Cel przetwarzania
Imię i nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail,
dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o
ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy
cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

4. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu internetowego.
5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

 

§ 4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na dostarczaniu Klientowi w ustalonym okresie czasu minimum dwóch zbilansowanych posiłków z wybranego przez Klienta określonego wariantu:

II Pakiet „Dieta Low carb” (1500kcal, 2000kcal, 2500kcal,3000kcal);

II Pakiet „Dieta Wybór menu” (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal 2200 kcal lub
2500 kcal lub 3000 kcal);

III Pakiet „Dieta Zdrowy Styl Życia” (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal 2200 kcal
lub 2500 kcal lub 3000 kcal);

IV Pakiet „Dieta Bodybuilder” (1800 kcal lub 2000 kcal lub 2200 kcal lub 2500 kcal lub 3000 kcal lub 3500 kcal
lub 4000 kcal);

V Pakiet „Dieta z obniżonym IG” (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal 2200 kcal lub
2500 kcal lub 3000 kcal);

VI Pakiet ”Dieta z ograniczeniem glutenu” (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal
2200 kcal lub 2500 kcal lub 3000 kcal);

VII Pakiet „Dieta bez laktozy” (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal 2200 kcal lub
2500 kcal lub 3000 kcal);

VIII Pakiet „Dieta wege” (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2200 kcal lub
2500 kcal lub 3000 kcal);

IX Pakiet „Dieta wegan” (1000 kcal lub 1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal lub 2200 kcal lub
2500 kcal lub 3000 kcal);

X Pakiet „Detoks sokowy”(1000kcal)

XI Pakiet „Dieta Biuro” (z diety1000 kcal lub z diety 1200 kcal lub z diety 1500 kcal lub z diety1800 kcal lub z
diety 2000 kcal lub z diety 2200 kcal lub z diety 2500 kcal lub z diety 3000 kcal);

2. Charakterystyka poszczególnych diet Fitpapu dostępna jest na stronie internetowej: https://www.fitpapu.com/jak-to-dziala
3. Każdy wariant, o którym mowa w ust. 1 składa się z pięciu posiłków dziennie, tj. śniadania, drugiego
śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji. Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość zamówienia 3 lub 4
wybranych posiłków. Wariant „Pakiety obiadów” zawiera dwa lub trzy obiad z diety
4. Każdy posiłek dostarczany jest w szczelnie zamkniętym, specjalnie do tego przeznaczonym, wielorazowym
pojemniku, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład zestawu posiłków w torbie papierowej.
5. Ceny poszczególnych zestawów określone są w cenniku Fitpapu dostępnym pod adresem
https://www.fitpapu.com/cennik/, przy czym cena pakietu w wariancie „Indywidualny” ustalana jest
każdorazowo indywidualnie z poszczególnym Klientem.
6. Klient, który po raz pierwszy korzysta z usług Fitpapu ma możliwość zamówienia tzw. zestawu testowego.
Zestaw testowy to jednodniowy zestaw pięciu posiłków, umożliwiający Klientowi wypróbowanie usługi
świadczonej przez Fitpapu. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie.

 

§ 5 WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ DOSTAWY PRODUKTÓW

1. Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta drogą
mailową na adres: biuro@fitpapu.com bądź poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia
dostępnego na stronie: https://www.fitpapu.com/zamow/ .
2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania zamówienia
wysłanego przez Fitpapu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego następujące
informacje: imię i nazwisko i adres e-mail Klienta, datę pierwszej dostawy, adres dostawy, godzinę dostawy,
wybrany wariant diety i jej kaloryczność, kwotę do zapłaty wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego
Fitpapu, okres dostarczania posiłków wraz z informacją, czy posiłki będą dostarczane w
weekend.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 12.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego
następującego po dacie złożenia zamówienia (przykładowo: jeżeli zamówienie zostanie złożone w środę do
godziny 12:00, posiłki zostaną dostarczone na piątek). Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 12.00 oraz
w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od trzeciego dnia następującego po dacie
złożenia zamówienia.
5. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym
telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu
dostaw powinna zostać zgłoszona z dwudniowym wyprzedzeniem.
6. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest
poinformować Fitpapu o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych
chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
Przy czym przyjęcie i zrealizowanie zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w zdaniu
poprzednim, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Fitpapu za ewentualne niekorzystne samopoczucie
Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy
Fitpapu o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
7. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do
odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną z dwudniowym
wyprzedzeniem, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za
skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za
Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu
nieotrzymania Zamówienia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących
przypadkach:
a. złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
b. bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
c. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 6 ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania złożonego zamówienia nie później niż do godz. 20:00 na dwa dni robocze przed planowaną datą realizacji zamówienia.
2. Zmianę lub anulowanie zamówienia uważa się za dokonane z chwila otrzymania przez Klienta od Fitpapu wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zmiany lub anulowania zamówienia.
3. O chęci zmiany lub anulowania zamówienia Klient zobowiązany jest poinformować Fitpapu telefonicznie: +48 530 920 081 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@fitpapu.com
4. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyn w terminie 14 dni.

 

§ 7 PRZECHOWYWANIE POSIŁKÓW

1. Posiłki dostarczone przez Fitpapu w ramach usługi cateringowej winny być przechowywane przez Klienta w
temperaturze od 2 do 6 °C.

2. Fitpapu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego przechowywania dostarczonych
posiłków przez Klienta, w szczególności za pogorszenie się wskutek tego ich jakości lub zepsucie.

3. Opakowania wielorazowe wliczone są w ceny diet. Wysokość opłaty konsumenckiej za każdą sztukę
opakowania jednorazowego wykonanego z tworzywa sztucznego: 0,20 zł netto – kubki na napoje, w tym ich
pokrywki, 0,25 zł netto – pojemniki na żywność.

 

§ 8 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia reklamacji po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@fitpapu.com lub telefonicznie: +48 530 920 081 .
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta.
4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Fitpapu poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową o sposobie rekompensaty za niewywiązanie się lub niewłaściwe wywiązanie się przez Fitpapu z realizacji zamówienia.
5. W razie stwierdzenia przez Fitpapu, iż reklamacja jest niezasadna, w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu zamówienia z umową, Fitpapu poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji przedstawiając stosowne uzasadnienie.

 

§ 9 METODY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
• przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO BP o numerze: 52 1020 2528 0000 0602 0420 0481,
• gotówkowe,
• przelew online.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
• Visa
• Visa Electron
• Mastercard
• MasterCard Electronic
• Maestro
Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
2. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

§ 10 ZWROT PŁATNOŚCI

1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta karta płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

§ 12 PRAWA KONSUMENTA

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
a.https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b.https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c.http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z
art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem a Sprzedawcą.
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

 

§ 13 PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego
poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do
Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje
wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient
nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami
bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć,
odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy
Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

 

§ 14 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych sa regulacje aktualnie obowiązującego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO.

 

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie serwisu internetowego
www.fitpapu.com. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu i że akceptuje jego treść.

Oceń