REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
FITPAPU ŁUKASZ PAWĘZKA, JACEK KOZUB S.C.

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Łukasza Pawęzkę i Jacka
Kozuba, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Fitpapu Łukasz Pawęzka, Jacek
Kozub S.C., adres: ul. Edukacji 48, 43-100 Tychy, NIP 6462938324, tel. +48 530 920 081, e-mail:
biuro@fitpapu.com, zwana dalej „Fitpapu”.
§ 2 Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na dostarczaniu Klientowi w okresie od 5
do 30 dni lub w innym ustalonym okresie pięciu zbilansowanych posiłków w wybranym przez Klienta,
jednym z poniższych wariantów:
I. Pakiet „Redukcja” (1200 kcal lub 1500 kcal lub 1800 kcal lub 2000 kcal);
II. Pakiet „Styl życia” (1500 kcal lub 1800 lub 2000 kcal lub 2200 kcal);
III. Pakiet „Bodybuilder” (2500 kcal lub 3000 kcal lub 3500 kcal lub 4000);
IV. Pakiet „Indywidualny” przeznaczony dla: kobiet w ciąży / kobiet karmiących; osób
ze schorzeniami tarczycy; diabetyków; osób z nietolerancją pokarmową oraz kulturystów i
sportowców (kaloryczność dobierana indywidualnie).
2. Charakterystyka poszczególnych diet Fitpapu: https://www.fitpapu.com/jak-to-dziala dostępna jest na stronie internetowej
3. Każdy wariant, o którym mowa w ust. 1 składa się z pięciu posiłków dziennie, tj. śniadania, drugiego
śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji. Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość
zamówienia 3 wybranych posiłków.
4. Każdy posiłek dostarczany jest w szczelnie zamkniętym, specjalnie do tego przeznaczonym,
jednorazowym pojemniku, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład zestawu posiłków w
torbie papierowej.
5. Ceny
poszczególnych zestawów określone są w cenniku Fitpapu dostępnym pod
adresem https://www.fitpapu.com/zamow/, przy czym cena pakietu w wariancie „Indywidualny”
ustalana jest każdorazowo indywidualnie z poszczególnym Klientem.
6. Klient, który po raz pierwszy korzysta z usług Fitpapu ma możliwość zamówienia tzw. zestawu
testowego. Zestaw testowy to jednodniowy zestaw pięciu posiłków, umożliwiający Klientowi
wypróbowanie usługi świadczonej przez Fitpapu. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci
danego dnia w danej diecie. Klient ma prawo zamówić zestaw testowy jednokrotnie w specjalnej cenie,
która w zależności od kaloryczności i wariantu wynosi od 34,00 zł do 50,00 zł.
§ 3 Zamówienie
1. Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta
drogą mailową na adres: biuro@fitpapu.com bądź poprzez wypełnienie elektronicznego formularza
zamówienia dostępnego na stronie: https://www.fitpapu.com/zamow/ .
2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania
zamówienia wysłanego przez Fitpapu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego
następujące informacje: imię i nazwisko i adres e-mail Klienta, datę pierwszej dostawy, adres dostawy,
1godzinę dostawy, wybrany wariant diety i jej kaloryczność, kwotę do zapłaty wraz ze wskazaniem
numeru rachunku bankowego Fitpapu, okres dostarczania posiłków wraz z informacją, czy posiłki będą
dostarczane w weekend.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 12.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego
następującego po dacie złożenia zamówienia (przykładowo: jeżeli zamówienie zostanie złożone w
środę do godziny 12:00, posiłki zostaną dostarczone na piątek). Zamówienia złożone w dzień roboczy
po godz. 12.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od trzeciego
dnia następującego po dacie złożenia zamówienia.
5. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest
poinformować Fitpapu o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i
innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania
określonych produktów. Przy czym przyjęcie i zrealizowanie zamówienia – także z uwzględnieniem
informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Fitpapu za
ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw
składników, w szczególności z powodu braku wiedzy Fitpapu o pozostałych przyjmowanych przez
klienta płynach i produktach.
§ 4 Płatność
1. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie przez Klienta uprzedniej płatności za
zamówienie przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy
Fitpapu lub w formie gotówkowej upoważnionemu przedstawicielowi Fitpapu.
2. Za dzień płatności dokonanej przelewem bankowym uważany jest dzień uznania rachunku bankowego
Klienta kwotą należności za dane zamówienie
3. Fitpapu uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją zamówienia do czasu otrzymania
potwierdzenia dokonania płatności za dane zamówienie. W takim wypadku Fitpapu poinformuje
telefonicznie lub mailowo Klienta o wstrzymaniu realizacji zamówienia z powodu braku zapłaty.
§ 5 Sposób dostawy
1. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostarczenia zamówienia.
2. Posiłki dostarczane są wieczorem w dzień poprzedzający na dzień następny (w godzinach od 17:00 do
21:00) bądź rano na dany dzień ( w godzinach od 5:00 do 9:00). Na specjalnie życzenie Klienta za
ustaloną dopłatą dostawa może zostać zrealizowana w innych godzinach niż wyżej wskazane.
3. Z uwagi na trudne warunki drogowe lub atmosferyczne, siłę wyższą lub inne nadzwyczajne
okoliczności, dostawa może zostać zrealizowana w granicach +/- 20 minut od preferowanej przez
Klienta godziny dostarczania posiłków, na co Klient składając zamówienie wyraża zgodę.
4. Jeżeli posiłki dostarczane są także w weekendy, dostawa następuje jednorazowo na dwa dni, na sobotę i
niedzielę. Istnieje możliwość zamówienia cateringu tylko na sobotę. W niedzielę dostawy nie są realizowane.
5. W razie nieodebrania przez Klienta zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej
do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną do godz. 12:00 dnia
poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi danymi adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia
uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się
zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek
innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Fitpapu (np. warunki
drogowe, atmosferyczne, decyzje organów państwowych, siłę wyższą lub inne nadzwyczajne
2okoliczności), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia
reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
§ 6 Zmiany lub anulowanie zamówienia
1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania złożonego zamówienia nie później niż do godz.
20:00 na dwa dni robocze przed planowaną datą realizacji zamówienia.
2. Zmianę lub anulowanie zamówienia uważa się za dokonane z chwila otrzymania przez Klienta od
Fitpapu wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zmiany lub anulowania zamówienia.
3. O chęci zmiany lub anulowania zamówienia Klient zobowiązany jest poinformować Fitpapu
telefonicznie: +48 530 920 081 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@fitpapu.com
§ 7 Przechowywanie posiłków
1. Posiłki dostarczone przez Fitpapu w ramach usługi cateringowej winny być przechowywane przez
Klienta w temperaturze od 2 do 6 °C.
2. Fitpapu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego przechowywania dostarczonych
posiłków przez Klienta, w szczególności za pogorszenie się wskutek tego ich jakości lub zepsucie.
§ 8 Reklamacje
1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem
lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 3 dni roboczych
od realizacji zamówienia. Zgłoszenia reklamacji po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:
biuro@fitpapu.com lub telefonicznie: +48 530 920 081 .
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych od dnia jej złożenia przez Klienta
4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Fitpapu poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub
mailową o sposobie rekompensaty za niewywiązanie się lub niewłaściwe wywiązanie się przez Fitpapu z realizacji zamówienia.
5. W razie stwierdzenia przez Fitpapu, iż reklamacja jest niezasadna, w szczególności z uwagi na
zgodność przedmiotu zamówienia z umową, Fitpapu poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia
reklamacji przedstawiając stosowne uzasadnienie.
§ 9 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone
i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
2. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane
wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych.
3. Administratorem danych są Łukasza Pawęzka i Jacek Kozub, prowadzący wspólnie działalność
gospodarczą pod nazwą Fitpapu Łukasz Pawęzka, Jacek Kozub S.C., adres: ul. Edukacji 48, 43-100 Tychy, NIP 6462938324.
34. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i
można tego dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z przedstawicielem Fitpapu. Podanie
swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia
będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie serwisu internetowego
www.fitpapu.com. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu i że akceptuje jego treść.